Index

Polestar 2 - Integritetsmeddelande för bilen

2023.11.01

1. Introduktion

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Polestar ("vi", "oss", "vår") behandlar bilgenererade uppgifter när du använder en Polestarbil och tillhörande anslutna tjänster som tillhandahålls av Polestar och dess partner.

Det är viktigt för oss att vara transparenta och att du informeras om hur vi använder dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande hittar du information om behandling av personuppgifter kopplad till olika funktioner i bilen. Själva funktionerna förklaras dock inte här utan i ägarmanualen. Detta meddelande har företräde om det finns någon avvikelse mellan meddelandet och ägarmanualen vad gäller behandlingen av personuppgifter. Behandlingen av uppgifter beror på de tjänster som bilen är utrustad med och de tjänster du väljer att aktivera. I meddelandet beskrivs den största möjliga behandlingen av uppgifter. Om du har en äldre bilmodell, eller om en ny modell inte är utrustad med en viss funktion, kommer inga uppgifter i samband med den funktionen inte att behandlas.

Detta integritetsmeddelande gäller inte:

 • tillhandahållandet av internettjänsten i din bil, som levereras av en mobiloperatör som är oberoende av Polestar.

 • Mobilappar som tillhandahålls av Polestar, såsom Polestar App.

 • Google Automotive Services: Polestar 2 levereras med Google inbyggt, vilket innebär att infotainmentsystemet använder operativsystemet Android Automotive och erbjuder Google Automotive Services (t.ex., Google account, Google Maps, Google Assistant och Google Play Store). Infotainmentsystemet ger dig även möjlighet att logga in med ett Google-konto. I dessa fall är Google personuppgiftsansvarig och Polestar deltar inte i behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, se Googles integritetspolicy. Din användning av Google Automotive Services styrs även av Googles användarvillkor och användarvillkoren för Google Maps.

 • Appar och tjänster från tredje part i bilen: de funktioner som är tillgängliga i Google Play Store tillhandahålls av oberoende företag, på liknande sätt som på en mobiltelefon. När du ansluter din bil till en tredjepartsapp överförs dina personuppgifter och uppgifter om bilen till den tredje part som tillhandahåller applikationen för att underlätta anslutningen och din användning av tredjepartstjänsten. För ytterligare information hänvisas till de enskilda tjänsteleverantörernas egna villkor samt deras integritetspolicyer.

 • Tredjepartstjänster baserade på fordonsdata (såsom pay-as-you-drive-försäkring).

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 Översikt

I det här avsnittet får du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål, vår rättsliga grund för behandlingen, hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter och vem som är ansvarig för varje enskild behandling. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för flera ändamål samtidigt. Informationen är uppdelad i följande delar:

 1. 1.

  Vägsäkerhet och mobilitetsstyrning: fordonsfunktioner som informerar dig om vägförhållanden och varnar dig för yttre faror, såsom relaterad säkerhets- och vägskyltsinformation, interna reaktioner, såsom nödtjänster (eCall), vägassistans, och krockutredningsenheter såsom Event Data Recorder (fordonets "svarta låda") och Active Safety Data Recorder. Läs mer.

 2. 2.

  Underhåll och reparationer: behandling som rör mjukvaruuppdateringar och funktioner som rapporterar mjukvarufel (buggar). Läs mer.

 3. 3.

  Polestar Connect och Polestar-appar i bilen: behandling av fordonsdata som behövs för att aktivera fjärrstyrda funktioner i bilen som är tillgängliga i Polestar-appen och aktivera Polestar-appar i bilen såsom apparna Range (räckvidd), Performance (prestanda) och Air Quality (luftkvalitet). Läs mer.

 4. 4.

  Kontakter med dig: behandling som behövs för fordonsrelaterade kundtjänster. Läs mer.

 5. 5.

  Utveckling av verksamheten, produkter och tjänster: behandling som behövs för vårt kontinuerliga arbete med att utveckla vår verksamhet, system, produkter och tjänster. Läs mer.

 6. 6.

  Rättsliga förpliktelser och frivilliga åtaganden och i händelse av anspråk, tvister, tillsyn etc., behandling av personuppgifter som behövs för rapportering av utsläpp, övervakning av cybersäkerhetshot, hantering av skyldigheter som produkttillverkare såsom återkallelser, reklamationer, garantier, ångrande av köp och andra klagomål, förfrågningar från registrerade, personuppgiftsincidenter och tillsyn, tvister, bokföring, överföring av uppgifter vid fusion och förvärv samt delning av personuppgifter med myndigheter. Läs mer.

3. Var får vi dina personuppgifter från?

Vi samlar huvudsakligen in dina personuppgifter direkt från ditt fordon, men i vissa fall samlar vi även in personuppgifter från andra källor, nämligen:

 • när service utförs på din bil: vi samlar in information om den service som utförs på din bil på ett av Polestars serviceställen.

 • när du kontaktar någon av våra kundtjänster (t.ex. kundtjänst, kundsupport): vi får t.ex. information i samband med en begäran om vägassistans.

 • när vi får en begäran för din räkning av ett av Polestars dotterbolag.

 • när vi behöver kontakta behöriga myndigheter (Driver and Vehicle Licensing Agency) i återkallelseärenden för att kontrollera vem som är registrerad ägare: vi samlar in ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress från myndigheten. 

 • när vi får en begäran om ägarbyte från den registrerade ägaren av fordonet: vi hämtar den nya ägarens e-postadress från den registrerade ägaren. 

4. Delning av dina personuppgifter

4.1 Hur och till vem vi delar dina personuppgifter

För att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för att följa lagar och förordningar måste vi dela dina personuppgifter med andra, inklusive andra företag inom Polestargruppen och tredje parter som hjälper oss i olika delar av vår verksamhet och hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster. Kategorierna av mottagare listas nedan.

 • Dotterbolag till Polestar;

 • Polestars tjänsteleverantörer: vi tar hjälp av andra företag för att tillhandahålla våra tjänster (t.ex IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,post- och meddelandetjänster, banker och leverantörer av betaltjänster, leverantörer av analystjänster). De har tillgång till dina uppgifter i den mån det behövs för att utföra dessa uppgifter för dina räkning och är inte skyldiga att lämna ut eller använda uppgifterna för andra syften;

 • Andra tjänster: du kan ansluta ditt fordon till andra tjänster, t.ex. leverantörer av appar i bilen eller mobilappar och sociala medier;

 • Myndigheter: vi kan bli tvungna att dela dina uppgifter när vi anser att detta krävs enligt lag eller för att skydda dina rättigheter eller din, vår eller andras säkerhet. I bland får vi förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter (t.ex. polis, tullmyndigheter) om att tillhandahålla olika typer av uppgifter relaterade till Polestars bilar;

 • Affärspartner, t.ex. Volvo Car Corporation, verkstäder och serviceställen, finans- och leasingbolag, försäkringsbolag, laddningstjänster för fordon, juridiska rådgivare, reklambyråer/-företag och marknadsundersökningsföretag, och;

 • Leverantörer av sociala medieplattformar.

4.2 Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EEA

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Dina personuppgifter kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som är verksam utanför EU/EES.  

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien. 

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har EU-kommissionen beslutat om adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR), men när det gäller överföringar till USA har vi ingått EU:s standardavtalsklausuler med alla relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR). Dessutom vidtar vi ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid behov, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering.

5. Dina rättigheter

Nedan hittar du en lista över dina rättigheter relaterade till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, fyll i detta webbformulär eller kontakta oss på annat sätt. Om du har några invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen meddela oss det så ska vi försöka hjälpa. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där du anser att en överträdelse har skett. I Sverige är det integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

5.1 Rätt till information och kopia av dina personuppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi gör det. Vidare har du rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig. 

Om du är intresserad av specifik information, vänligen ange det i din förfrågan. Du kan till exempel ange om du är intresserad av en viss typ av information, till exempel vilka specifika kontaktuppgifter vi har om dig, eller om du vill ha information från en viss period. 

5.2 Rätt att få felaktiga eller inaktuella personuppgifter rättade, uppdaterade eller kompletterade

Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständig information med ytterligare information som kan behövas för att uppgifterna ska vara korrekta. 

När vi har rättat dina personuppgifter, eller de har kompletterats, kommer vi att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) om det är möjligt. På begäran kommer vi att berätta vem vi har delat dina uppgifter med. 

Om du begär att få uppgifter rättade har du även rätt att begära att vi begränsar vår behandling under den tid vi utreder ärendet.  

5.3 Rätt att få personuppgifter raderade

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, nämligen när: 

 1. 1.

  uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka vi samlade in dem för, 

 2. 2.

  du återkallar ditt samtycke och det finns ingen annan laglig grund för behandlingen (om tillämpligt), 

 3. 3.

  uppgifterna används för direktmarknadsföring och du avregistrerar dig från den, 

 4. 4.

  du motsätter dig användning som är baserad på vårt berättigade intresse och vi kan inte visa att vårt intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter, 

 5. 5.

  personuppgifterna har behandlats i strid med lag, eller 

 6. 6.

  radering krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet. 

Om vi raderar personuppgifter efter din begäran kommer vi även att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) om det är möjligt. Om du frågar oss kommer vi också att berätta vem vi har delat dina uppgifter med. 

5.4 Invändning mot vår användning

Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen kommer vi, utifrån din situation, att utvärdera om våra intressen av att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina intressen av att personuppgifterna inte behandlas för det specifika ändamålet. Om vi inte kan visa att vårt intresse väger tyngre än dina intressen och rättigheter, kommer vi att sluta behandla de personuppgifter som du invänder mot – förutsatt att vi inte behöver använda uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandlingen har du även rätt att begära att vi begränsar vår behandling under den tid vi utreder ärendet.

Du har alltid rätt att invända mot, och avregistrera dig från, direktmarknadsföring.

5.5 Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för en specifik behandling. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss

Din återkallelse kommer inte att påverka behandling som redan har utförts.  

5.6 Rätt att begära begränsning

Begränsning innebär att uppgifterna är märkta så att de endast får användas för vissa begränsade ändamål. Rätten till begränsning gäller: 

 1. 1.

  när du anser att personuppgifterna är felaktiga/felaktiga och du har begärt rättelse. Om så är fallet kan du också begära att vi begränsar vår användning medan vi undersöker om uppgifterna är korrekta eller inte. 

 2. 2.

  om användningen är olaglig men du inte vill att personuppgifterna ska raderas. 

 3. 3.

  när vi inte längre behöver uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem för, men du behöver dem för att kunna upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

 4. 4.

  om du invänder mot användningen. Om så är fallet kan du begära att vi begränsar vår användning medan vi undersöker om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen. 

Även om du har begärt att vi ska begränsa vår användning av dina uppgifter, har vi rätt att använda dem för lagring, om vi har fått ditt samtycke att använda dem, för att hävda eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi kan också använda informationen av skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

Vi meddelar dig när begränsningen går ut. 

Om vi begränsar vår användning av dina uppgifter kommer vi även att informera dem vi har delat dina uppgifter med (i förekommande fall) – om det inte är omöjligt eller för krångligt. Om du frågar oss kommer vi också att berätta vem vi har delat dina uppgifter med. 

5.7 Rätt till data portabilitet

Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal mellan oss har du rätt att få personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”).

6. Kontakt

Polestar Performance AB är den primära kontaktpunkten för den registrerade som vill utöva sina rättigheter och huvudansvarig för att tillhandahålla information till registrerade, för användningen av uppgifter där den personuppgiftsansvarige är ett företag i Polestar-koncernen. Du har naturligtvis rätt att utöva dina rättigheter enligt GDPR mot varje personuppgiftsansvarig som nämns i denna integritetspolicy. 

Varje personuppgiftsansvarigs identitet och kontaktuppgifter listas nedan. 

Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

Polestar Automotive Sweden AB är en svensk juridisk person med registreringsnummer 559225-6258 och adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg är – inom det gemensamma personuppgiftsansvaret – generellt ansvarig för marknadsföring, försäljning och kundrelationer samt marknadsspecifika tjänster på sin marknad. 

Polestar har utsett ett Dataskyddsombud för Polestargruppen som kan nås via e-post eller via post enligt nedan: 

- E-postadress: dpo@polestar.com 

- Postadress: Polestar Performance AB, Observera: Dataskyddsombudet, 405 31 Göteborg, Sverige 

Prominate Ltd., en brittisk juridisk person med registreringsnummer 07795532 och adress 21 Lombard Street, London, ECV3 9AH, Storbritannien. 

7. Ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att ibland ändra detta integritetsmeddelande. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att publicera det uppdaterade integritetsmeddelandet på vår webbplats (inklusive förtydligande av uppdateringar). Om vi gör några ändringar av innehållet i vårt integritetsmeddelande kommer vi att skicka ut ett e-postmeddelande om detta. Kontakta oss om du har några frågor om integritetsmeddelandet eller om hur vi behandlar dina personuppgifter.