Polestars hämta – och lämnatjänst

1. Parterna samt omfattning

1.1

Dessa villkor ("Villkoren") gäller för din ("kund, "du", "din") användning av tjänsten (enligt definition nedan), tillhandahållen av Polestar Automotive Sweden AB ("Polestar", "vi"," vår"). Genom att använda tjänsten, bekräftar du att du har läst och accepterat Villkoren.

1.2

Villkoren gäller för hämta- och lämnatjänster som ingår i köpet av ny Polestar-bil. Villkoren gäller inte för hämta- och lämnatjänster som betalas av Kunden separat.

1.3

Polestar förbehåller sig rätten att uppdatera dessa Villkor. Du uppmanas därför att alltid läsa genom dessa Villkor innan ett nytt köp eller vid varje ny användning av hämta- och lämnatjänsten.

2. Tjänstens omfattning och tillgänglighet

2.1

Hämta – och lämnatjänsten är en tjänst som tillhandahålls av Polestar genom en underleverantör och som innebär att hämta ditt Polestar-fordon till en auktoriserad Polestar verkstad («Verkstaden») samt lämna det tillbaka till dig efter slutfört arbete vid Verkstaden (”Tjänsten”). Tid och plats för hämtning och leverans kommer att avtalas med dig innan Tjänsten utförs.

Vid utförande av Tjänsten kommer Polestar-fordonet köras av en av våra eller våra underleverantörers förare, d v s normalt inte på lastbil.

2.2

Tjänstens tillgänglighet är beroende på våra underleverantörers lokala närvaro samt kapacitet. Vi arbetar kontinuerligt med att utvidga vårt geografiska täckningsområde. För närmare uppgifter om närvaro och kapacitet i ditt område är du välkommen att kontakta Polestar Support.

3. Beställning

3.1

Hämta – och lämnatjänsten beställs via Polestar Support. Bokning av Tjänsten skall göras senast 17:00 fem arbetsdagar innan ditt aktuella besök hos Verkstaden.

4. Kundens skyldigheter att möjliggöra Tjänsten

4.1

Uppfyllandet av dina skyldigheter avseende Polestar-fordonets skick, tillgänglighet samt överlämning är avgörande för oss för att kunna utföra Tjänsten. Om du inte uppfyller dina åtaganden nedan, äger Polestar rätt att avsluta hämtnings- och/eller lämningsförsöket samt debitera dig för eventuellt ytterligare försök att utföra Tjänsten.

Polestar-fordonets skick

Ditt Polestar-fordon måste vara i sådant skick att Tjänsten kan genomföras vilket innebär att fordonet ska vara säkert och lagligt att köra samt ha tillräcklig räckvidd för att kunna köras till och från Verkstaden utan att behöva laddas.

Tillgänglighet

Polestar-fordonet måste vara tillgängligt på den överenskomna platsen och vid avtalad tid för hämtning och överenskommen plats för lämning måste vara tillgänglig vid tiden för lämning efter avslutat besök hos Verkstaden.

Möjliga tillgänglighetsförhinder kan vara, men är inte begränsade till, åtkomst till garage eller genom grindar/bommar.

Överlämning av nycklar

För det fall utförandet av Tjänsten kräver överlämning av nycklar till fordonet måste du möta upp föraren inom den tidsram som avtalades vid beställning av Tjänsten. För att i möjligaste mån begränsa väntetiden för båda parter kommer du få notiser, antingen som ett textmeddelande eller genom Polestars app, om var föraren befinner sig. För att få notiserna via Polestars app måste du se till att du är inloggad samt att notisfunktionen är aktiverad i appen. Användandet av appen kan komma med förbehåll om att även acceptera andra villkor gällande bland annat integritet och cookies. Vänligen läs genom dessa eftersom de innehåller information som kan vara viktig för dig.

5. Avgifter och böter

5.1

Du är ansvarig för eventuellt uppkomna avgifter relaterade till fordonet i samband med utförandet av Tjänsten såsom exempelvis trängselskatt eller vägtullar. Våra förare tar alltid den bästa vägen antingen som föreslagits av navigationssystemet eller enligt förarens bedömning baserat på kunskap om trafiksituationen i området.

5.2

Du är ansvarig för eventuella böter knutna till fordonets skick och utrustning (såsom exempelvis slitage på däcken).

5.3

Du är utan ansvar för eventuella böter i samband med brott mot gällande trafikregler under utförande av Tjänsten.

6. Din persondata

6.1

All användning av din persondata sker i enlighet med gällande lager och regler för behandling av persondata samt vår Integritetspolicy: https://polestar.com/se/legal/privacy/privacy-policy/. Vi uppmanar dig att läsa genom Integritetspolicyn eftersom den innehåller bestämmelser som är viktiga för dig.

7. Avbokning och ändring av Tjänsten

7.1

Avbokning eller eventuella ändringar av en bokad Tjänst måste göras genom samma kanal som användes vid bokningen av den ursprungliga Tjänsten.

Av- och ombokning av hämta- respektive lämnatjänsten kan göras utan kostnad fram till kl. 17.00 två vardagar innan Polestar-fordonet ska hämtas respektive lämnas. För avbokning efter tidsfristen tillkommer en avbokningsavgift om 1 700 kronor, inklusive moms. Ombokning kan göras fram till åtta timmar innan hämtning respektive lämning av Polestar-fordonet mot en kostnad om 250 kronor, inklusive moms. För senare ombokning gäller vad som anges ovan om avbokning. För det fall du är mer än tio minuter sen till avtalad tid avseende hämtning och/eller lämning av Polestar-fordonet kommer du att debiteras en förseningsavgift om tio kronor per minut, dock maximalt 150 kronor, inklusive moms.

7.2

Genom att acceptera Villkoren bekräftar du samtidigt att det inte är möjligt att ångra en Tjänst som helt eller delvis är utförd.

7.3

Om vi behöver ändra den överenskomna tiden för utförandet av Tjänsten kommer vi kontakta dig så snart som möjligt för att komma överens om en ny tid.

8. Försäkring

8.1

Polestars underleverantör för utförandet av Tjänsten har tecknat en försäkring som gäller för tiden underleverantören har hand om ditt fordon.

8.2

Du ansvarar för att personliga ägodelar tas bort från Polestar-fordonet innan utförandet av Tjänsten. Polestar är inte ansvariga för skador på, förlust av eller stöld av personliga ägodelar som finns i Polestar-fordonet under utförandet av Tjänsten.

9. Ansvarsbegränsning

9.1

Polestar är under inga omständigheter ansvariga för förlust eller skada som uppstår i samband med eller till följd av användandet av eller brist på tillgång till Tjänsten (med mindre något annat framgår av tvingande lagstiftning), såsom, men inte begränsat till, uteblivet utförande eller försenat utförande av Tjänsten.

9.2

Polestar ansvarar inte för kostnader som uppkommit vid normal drift av Polestar-bilen under utförandet av Tjänsten och som är utanför Polestars kontroll, inklusive men inte begränsat till normalt slitage och vägassistans vid fel på Polestar-fordonet.

10. Force Majeure

10.1

Vid force majeure- händelser, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer, krig, epidemier/pandemier eller myndighetsrestriktioner, som är utanför en parts kontroll och som denna part med rimlighet inte hade kunnat undgå eller kringgå hindret för eller följderna av, ska denna part inte behöva ersätta den andra parts förlust, skador eller kostnader av någon art. Meddelande om en force majeure-händelse ska utan dröjsmål skickas till den andra parten.

11. Tillämplig lag och klagomål

11.1

Svensk rätt är tillämplig på Villkoren och eventuella tvister mellan parterna som inte kan lösas utom rätta ska avgöras av ordinarie svensk domstol.

11.2

Om du vill klaga på Tjänsten och redan har använt Polestars egna kundklagomålprocess på https://www.polestar.com/se/polestar-support/ men utan att tvisten har lösts har du rätt att lämna in ett klagomål via Europeiska kommissionens plattform för "Tvistlösning på nätet". Följ länken https://ec.europa.eu/odr för att komma åt plattformen.