Provkörning av Polestar

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Polestar Automotive Sweden AB, Org. Nr. 559225-6258, adress Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige (”Polestar”/”Vi”/”Vår”) och företaget eller personen (”Du”/”Dig”/”Din”) för provkörningen av ett Polestarfordon som bokats via Provkörningsportalen (”Provkörningen”).

Genom att slutföra bokningen för Provkörning och klicka i rutan som bekräftar ditt godkännande av dessa Villkor så accepterar och bekräftar Du att Du har läst Villkoren och samtycker till att vara bunden av dem.

1. Avtalstid

Om inte annat anges i dessa Villkor så gäller dessa Villkor från tidpunkten för Din bokning av Provkörningen till dess att du lämnat tillbaka Polestarfordonet (enligt definitionen nedan) på den överenskomna platsen.

2. Polestarfordonet

2.1.

Vi kommer att erbjuda ett Polestarfordon som en del av Provkörningen. Provkörningen erbjuds utan kostnad för Dig.

2.2.

Din bokning tillåter Dig en (1) Provkörning av ett Polestarfordon, beroende på vad Du väljer och/eller tillgänglighet. Lediga tider kommer att göras tillgängliga för Dig under bokningen på Provkörningsportalen.

2.3.

Vänligen observera att Polestarfordonen som används för Provkörningen erbjuds i mån av tillgänglighet. Polestar kommer att vidta rimliga ansträngningar för att se till att Du ska kunna provköra det valda Polestarfordonet, men begränsningar i fordonstillgänglighet samt oväntade händelser som förlust, fel eller defekter på Polestarfordonet etc. kan påverka Dina möjligheter att faktiskt boka en Provkörning. Dessa Villkor bekräftar eller garanterar inte på något sätt Dig rätten att provköra ett Polestarfordon.

2.4.

Polestarfordonet kommer att göras tillgängligt för Dig på den plats som vi avtalar om under Din bokning av Provkörningen via Provkörningsportalen.

2.5.

Vi garanterar inte att Polestarfordonet som Du ska Provköra innehåller särskilda funktioner eller tillägg.

3. Ångerrätt

Du har rätt att ångra din bokning av en Provkörning när som helst tills att Provkörningen har påbörjats. För att ångra din bokning föredrar vi att du mailar eller ringer oss på den kontaktinformationen som anges längst ned i dessa Villkor. Alternativt kan du ångra bokningen genom att använda det standardformulär som skickas till Dig via e-post i samband med denna bokning. Du kommer inte att debiteras något om du inte ångrar din bokning eller om du inte dyker upp till din bokade Provkörning, men vi uppskattar om meddelar oss ifall Du inte kan delta så att en annan person får möjlighet att provköra Polestarfordonet.

4. Krav på förare

4.1.

För att kunna utföra en Provkörning måste Du kunna visa att Du:

4.1.1.

Har ett giltigt körkort.

4.2.

Det noteras särskilt att Du inte får låta en annan person köra Polestarfordonet under Din Provkörning.

5. Användning av Polestarfordonet

5.1.

Polestarfordonet tillhandahålls endast för demonstrations- och utvärderingsändamål och ska inte användas för något annat syfte.

5.2.

Du är ansvarig för Polestarfordonet under Provkörningen. Polestarfordonet ska återlämnas i samma skick som det hade vid avhämtandet. Polestarfordonet ska återlämnas på den plats där det hämtades upp.

5.3.

Du får inte göra något med eller i samband med användningen av Polestarfordonet som kan strida mot tillämpliga trafikregler eller annan tillämplig lagstiftning.

5.4.

Polestarfordonet ska endast användas under vanliga körförhållanden om inte annat uttryckligen avtalats med Polestar. Du får inte köra Polestarfordonet utanför vägen, på oplogade vägar eller på någon plats där det finns risk för skada på fordonet.

5.5.

Husdjur eller rökning är inte tillåtna i Polestarfordonet under Provkörningen.

5.6.

Du får inte ta bort delar eller tillbehör från Polestarfordonet och inte heller göra några andra ändringar av Polestarfordonet.

5.7.

Du måste säkerställa att Polestarfordonet är säkert och förvaras låst och säkert när det inte används. När du parkerar måste Du se till att Polestarfordonet parkeras på ett säkert ställe.

6. Risk

6.1.

Du är ansvarig gentemot Polestar för förlust eller skada på Polestarfordonet som uppstår under Din Provkörning. All förlust eller skada på Polestarfordonet under Provkörningen sker på Din risk.

6.2.

Du ska omedelbart informera Polestar om alla typer av olyckor, stölder eller skador som orsakats på Polestarfordonet (eller någon del av fordonet) under Provkörningen.

7. Böter och straff

7.1.

Du är ansvarig för och ska skyndsamt betala alla kostnader, böter (fasta eller övriga) eller avgifter i samband med parkering, vägavgifter, vägtullar, körning eller liknande överträdelser som uppstått i samband med Provkörningen av Polestarfordonet.

7.2.

Polestar förbehåller sig rätten att betala alla sådana kostnader, böter (fasta eller övriga) eller avgifter i samband med parkering, vägavgifter, vägtullar, körning eller liknande överträdelser som uppstått i samband med Provkörningen och därefter återkräva dessa kostnader från Dig.

7.3.

Vänligen notera att Polestar kommer att uppfylla sina rättsliga skyldigheter och kommer att tillhandahålla information (inbegripet Ditt namn och adress) som svar på eventuella förfrågningar från polis och andra relevanta myndigheter, samt från privata parkeringsbolag och ägare av tullbelagda vägar, i syfte att identifiera användaren av ett Polestarfordon vid ett visst datum och tid avseende påstådda fortkörnings-/parkeringsböter; påföljder och bilkörningsöverträdelser och trängselavgifter. Se avsnitt 12 nedan för mer information om behandlingen av Dina personuppgifter.

8. Garanti

Du accepterar att Polestar inte ger någon garanti av något slag relaterat till Polestarfordonet annat än standardtillverkarens garanti som gäller för Polestarfordonet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag exkluderar Polestar fullt ut alla garantier och andra skyldigheter relaterat till Polestarfordonet utöver vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.

9. Ansvar

Polestar, eller dess respektive koncernbolag, ska inte under några omständigheter vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av eller i anslutning till Provkörningen, eller för eventuella brister och förseningar vid utförandet av Våra skyldigheter enligt dessa Villkor, förutom i den mån det krävs enligt tvingande lag.

10. Skadeslöshetsåtagande

Du ska hålla Polestar skadeslös för all typ av förlust eller annan skada som uppstår till följd av Din Provkörning och Dina skyldigheter enligt dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till förlust av eller skada på tredje parts egendom och allt ansvar för en tredje parts sjukdom, skada eller död samt eventuella kostnader, anspråk och skador som kan uppstå som en konsekvens därav. Detta skadeslöshetsåtagande ska inte appliceras på förlust, skada, sjukdom eller död orsakat av Polestars oaktsamhet.

11. Force Majeure

Polestar ska befrias från alla former av ansvar som uppstår till följd av en brist att fullgöra en skyldighet enligt dessa Villkor om fullgörandet förhindras på grund av högre makter, krig, eld, översvämning, explosion, civilt uppror eller oordning, import- eller exportregleringar eller embargon, strejker, lockouts eller andra konflikter kopplade till industriell verksamhet eller handel, terrorhandlingar, epidemier eller statliga handlingar eller avbrott i nyttigheter eller andra orsaker som ligger utanför partens rimliga kontroll.

12. Integritetspolicy

Vi är ansvariga och ska betraktas såsom s.k. personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas om Dig i samband med Din bokning av Provkörningen och dessa Villkor. All behandling kommer att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter, vår Integritetspolicy samt vårt informationsmeddelande för provkörningar, mer detaljer kan hittas på polestar.com/legal.

13. Övrigt

13.1.

Var och en av parterna ska följa tillämpliga lagar (inklusive men inte begränsat till dem som rör dataskydd) och ska säkerställa att det har införts lämpliga rutiner för att förhindra mutor. Vår uppförandekod, som vi på Polestar tillämpar, hittar du på polestar.com/legal/ethics

13.2.

Om någon av klausulerna i dessa Villkor skulle anses vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt inte verkställbara ska dessa utgå och tas bort från Villkoren, och de återstående klausulerna ska bestå och fortsätta gälla fullt ut.

13.3.

Polestar reserverar sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst utan förvarning. Den version av villkoren som gällde vid den tidpunkt då du gjorde din beställning är de Villkoren som kommer att tillämpas för din bokning.

14. Tillämplig lag och tvistlösning

14.1.

Detta avtal ska i alla aspekter regleras av svensk lag och såvida inte annat föreskrivs enligt tvingande lag är parterna överens om att svensk domstol ska ha exklusiv jurisdiktion i alla förfaranden som kan uppstå till följd av eller i samband med detta Avtal.

14.2.

Om en tvist inte kan lösas med Polestar kan du också kontakta ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Mer information om ARN hittar du på www.arn.se.

14.3.

Du har också rätt att väcka tvister via den europeiska plattformen för tvistlösning online som kan nås genom att klicka på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

15. Kontaktuppgifter

Om Du har några frågor, var vänlig kontakta oss via Polestar support.