Polestars prøvekørsler

Disse vilkår og betingelser (“Vilkårene”) gælder i forholdet mellem Polestar Automotive Denmark ApS, CVR-nr. 42092533, med adresse c/o Volvo Cars Denmark A/S, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark, (“Polestar”/”vi”/”vores”) og privatpersonen (“du”/“din”/“dit”) for prøvekørsel af et Polestar-køretøj (“Polestar-Køretøjet”), der, med forbehold for at et sådant er ledigt, bestilles via Test Drive Portal (“Prøvekørslen”). 

Når du afslutter bestillingen af Prøvekørslen og sætter flueben ud for din accept af Vilkårene, bekræfter du, at du har læst og accepteret Vilkårene.

1. Varighed

Medmindre andet fremgår af Vilkårene, gælder Vilkårene fra datoen for din bestilling af Prøvekørslen, indtil Polestar-Køretøjet tilbageleveres (som beskrevet nedenfor) på det aftalte sted.

2. Polestar-Køretøjet

2.1.

Vi stiller et Polestar-Køretøj til rådighed for Prøvekørslen. Vi tager ikke betaling for Prøvekørslen.

2.2.

Din bestilling giver dig mulighed for en (1) Prøvekørsel af Polestar-Køretøjet i det tidsrum, du valgte ved bestillingen af Prøvekørslen. 

2.3.

Bemærk, at de Polestar-Køretøjer, der er til rådighed ved Prøvekørslen, afhænger af, hvilke Polestar-Køretøjer der er ledige. Polestar vil udfolde rimelige bestræbelser på at sikre, at du kan prøvekøre det valgte Polestar-Køretøj, men begrænsede ledige køretøjer og uforudsete begivenheder, så som tab af eller fejl eller mangler ved Polestar-Køretøjet mv., kan påvirke dine muligheder for konkret at bestille en Prøvekørsel.

2.4.

Polestar-Køretøjet stilles til rådighed for dig på det sted, der blev aftalt i forbindelse med din bestilling af Prøvekørslen.

2.5.

Vi garanterer ikke, at det Polestar-Køretøj, du prøvekører, har bestemte egenskaber eller ekstraudstyr.

3. Krav til føreren

3.1.

For at kunne gennemføre en Prøvekørsel skal du dokumentere, at du:

3.1.1.

er i besiddelse af et gyldigt kørekort,

3.1.2.

er [25] år eller derover og har haft kørekort i en forløbende periode på 5 år

3.2.

Du skal vise dit kørekort, inden Prøvekørslen påbegyndes.

3.3.

For god ordens skyld bemærkes, at du ikke må lade en anden køre Polestar-Køretøjet under Prøvekørslen.

4. Anvendelse af Polestar-Køretøjet

4.1.

Polestar-Køretøjet stilles til rådighed med henblik på demonstration og bedømmelse og må ikke anvendes til andre formål.

4.2.

Du har ansvaret for Polestar-Køretøjet under Prøvekørslen. Polestar-Køretøjet skal tilbageleveres i samme stand, som da det blev overgivet til dig. Polestar-Køretøjet skal tilbageleveres samme sted, som det blev afhentet.

4.3.

Du må ikke i forbindelse med Polestar-Køretøjet foretage dig noget, der kan være i strid med den gældende færdselslov eller anden gældende lovgivning.

4.4.

Polestar-Køretøjet må alene anvendes til sædvanlig kørsel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Polestar. Du må ikke anvende Polestar-Køretøjet til terrængående kørsel, på veje uden belægning eller steder, hvor der er risiko for skade på køretøjet.

4.5.

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr, at ryge eller at indtage mad og drikkevarer i Polestar-Køretøjet under Prøvekørslen.

4.6.

Du må ikke fjerne dele eller tilbehør fra Polestar-Køretøjet eller foretage andre ændringer i Polestar-Køretøjet.

4.7.

Du skal sørge for, at Polestar-Køretøjet er sikkert bremset og forsvarligt aflåst, når det ikke er i brug. Ved parkering skal du sørge for, at Polestar-Køretøjet er parkeret et sikkert sted.

4.8.

Ved en ledsaget Prøvekørsel skal du følge alle rimelige instrukser, som Polestar-Prøvekørselsspecialisten giver.

5. Risiko

5.1.

Du er over for Polestar ansvarlig for tab af eller skader på Polestar-Køretøjet, personskade eller skader på tredjemands ejendom, der sker under din Prøvekørsel. Du har risikoen for eventuelle tab af eller skader på Polestar-Køretøjet under din Prøvekørsel.

5.2.

Du skal straks underrette Polestar om alle uheld, tyverier eller skader vedrørende hele eller dele af Polestar-Køretøjet under Prøvekørslen uanset årsagen hertil.

6. Bøder og afgifter

6.1.

Du er ansvarlig for og skal straks betale alle omkostninger, bøder (i henhold til fastsatte takster eller i øvrigt) eller afgifter vedrørende parkering, kørsel eller lignende overtrædelser i forbindelse med Prøvekørslen af Polestar-Køretøjet.

6.2.

Polestar forbeholder sig ret til efter eget skøn at betale alle sådanne gebyrer, omkostninger, bøder (i henhold til fastsatte takster eller i øvrigt) og afgifter vedrørende parkering, vejafgifter, broafgifter, kørsel eller lignende overtrædelser i forbindelse med Prøvekørslen og derefter opkræve omkostningerne hos dig.

6.3.

Bemærk endvidere, at Polestar vil overholde de lovkrav, vi er underlagt, og videregive oplysninger (herunder dit navn og adresse) efter anmodning fra politiet eller andre myndigheder samt private parkeringsselskaber, ejere af veje med trængselsafgift mv. til brug for identificering af brugeren af et Polestar-Køretøj på en konkret dato og et konkret tidspunkt i forbindelse med eventuelle påstande om hastighedsovertrædelser/parkeringsafgifter/vejafgifter/broafgifter, øvrige afgifter og overtrædelser af færdselsloven samt trængselsafgifter. Der henvises til pkt. 11 nedenfor for nærmere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger.

7. Garanti

Du er indforstået med, at Polestar ikke afgiver nogen anden form for garanti vedrørende Polestar-Køretøjet end den sædvanlige fabriksgaranti, der gælder for Polestar-Køretøjet. I det efter loven videst mulige omfang fraskriver Polestar sig alle garantier, betingelser eller øvrige vilkår, der følger af lovgivningen, herunder forbrugerbeskyttelsesreglerne.

8. Erstatningsansvar

Polestar og vores associerede selskaber hæfter ikke og er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige for tab eller skader af nogen art i anledning af Prøvekørslen eller manglende eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til Vilkårene, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

9. Skadesløsholdelse

Du skal holde Polestar skadesløs for ethvert tab eller anden skade, der skyldes din Prøvekørsel og dine forpligtelser i henhold til Vilkårene, herunder for eksempel tab af eller skade på tredjemands ejendom og ethvert erstatningsansvar for tredjemands sygdom, personskade eller død samt omkostninger, krav og skadeserstatninger, der måtte opstå som følge heraf. Denne skadesløsholdelse omfatter ikke tab, personskade, sygdom eller død, der skyldes Polestars uagtsomhed.

10. Force Majeure

Polestar er fritaget for erstatningsansvar i anledning af manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til Vilkårene, såfremt opfyldelsen heraf forhindres som følge af naturkatastrofer, krig, brand, oversvømmelse, eksplosion, oprør, uroligheder, import- eller eksportregler eller -forbud, strejke, lockout eller andre faglige aktioner eller arbejdsstridigheder, terrorhandlinger, epidemier eller regeringsindgreb eller afbrydelser i forsyningsydelser eller andre forhold, der ligger uden for Polestars rimelige kontrol.

11. Privatlivspolitik

Vi er ansvarlige for og skal anses som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med din bestilling af en Prøvekørsel og Vilkårene. Al behandling foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger, vores privatlivspolitik  samt vores meddelelse om databeskyttelse i forbindelse med Prøvekørsler.

12. Generelle bestemmelser

12.1.

Hver af parterne skal overholde gældende lovgivning (herunder for eksempel databeskyttelseslovgivningen) og skal sikre, at der er etableret fornødne procedurer til bekæmpelse af bestikkelse. Vores etiske regler, der gælder for Polestar, kan findes på polestar.com/legal/ethics

12.2.

Såfremt en bestemmelse i Vilkårene erklæres ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, udskilles bestemmelsen fra og slettes i Vilkårene, og de øvrige bestemmelser gælder fortsat fuldt ud.

12.3. Polestar forbeholder sig ret til uden varsel at ændre Vilkårene til enhver tid. Den version af Vilkårene, der gælder for din bestilling, er den, der var gældende på det tidspunkt, du afgav din bestilling.

13. Lovvalg og konfliktløsning

13.1.

Vilkårenes fortolkning, gyldighed og gennemførelse er i enhver henseende underlagt dansk ret, og medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, er det bindende aftalt, at domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre søgsmål i anledning af Vilkårene.

13.2.

Du er også berettiget til at indbringe en tvist via den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse, som kan tilgås via følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

14. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.