Index

Privacyverklaring inzake Auto's - Polestar 2

01.11.2023

1. Inleiding

Deze privacyverklaring legt uit hoe Polestar ('wij/we', 'ons', 'onze') door de auto gegenereerde gegevens verwerkt bij gebruik van een auto van Polestar en van gerelateerde diensten geleverd door Polestar en zijn partners.

Voor ons is het belangrijk dat we transparant zijn en dat u wordt geïnformeerd over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u informatie over het verwerken van persoonsgegevens in samenhang met verschillende autofuncties. U vindt hier echter geen uitleg over de functies zelf. Raadpleeg daarvoor de gebruikershandleiding. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de verklaring en de gebruikershandleiding inzake de verwerking van persoonsgegevens, prevaleert deze verklaring. De werkingssfeer van de verwerkingsactiviteiten van gegevens hangt af van de diensten waarmee uw auto is uitgerust en de diensten die u besluit te activeren. Deze verklaring beschrijft de grootst mogelijke omvang van verwerking. Als u een ouder automodel hebt, of indien een nieuw model niet is uitgerust met een bepaalde functie, zal de gegevensverwerking die met die functie samenhangt niet plaatsvinden.

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op:

 • het leveren van internetdiensten in uw auto. Deze worden onafhankelijk van Polestar geleverd door een exploitant van een mobiel netwerk.

 • Door Polestar geleverde mobiele toepassingen zoals de Polestar-app.

 • Google Automotive Services: Polestar 2 wordt geleverd met geïntegreerde Google. Dit houdt in dat het infotainmentsysteem draait op het Android Automotive Operating System dat voorziet in Google Automotive Services (zoals Google-account, Google Maps, Google Assistant and Google Play Store). Het infotainmentsysteem biedt ook de mogelijkheid om in te loggen met een Google-account. In deze gevallen is Google de verwerkingsverantwoordelijke en is Polestar niet betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg voor meer informatie Google Privacy Policy. Uw gebruik van de Google Automotive Services wordt verder geregeld door de voorwaarden voor dienstverlening voor Google respectievelijk Google Maps.

 • Applicaties en diensten van derden in de auto: de functies beschikbaar in de Google Play Store worden aangeboden door onafhankelijke leveranciers, op dezelfde wijze als bij een smartphone. Wanneer u uw voertuig verbindt met een applicatie van een derde partij, worden uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw voertuig overgedragen aan de derde partij die de applicatie aanbiedt, om de verbinding en uw gebruik van de dienst van die derde partij mogelijk te maken. Raadpleeg voor verdere informatie de eigen algemene voorwaarden van de individuele dienstverleners evenals hun privacybeleid.

 • Waardetoevoegende diensten van derden gebaseerd op voertuiggegevens (zoals een verzekering type 'pay-as-you-drive').

2. Wanneer worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

2.1 Overzicht

In deze paragraaf vindt u informatie over welke persoonsgegevens wij over u verwerken en met welk doel, wat onze wettelijke grondslag voor de verwerking is, gedurende hoe lang wij uw persoonsgegevens verwerken en wie voor elk verwerkingsdoel verantwoordelijk is. Mogelijk verwerken wij uw persoonsgegevens voor meerdere van die doelen tegelijk. De informatie over de verwerkingsactiviteiten is verdeeld over de volgende paragrafen:

 1. 1.

  Verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement: voertuigfuncties die u informeren over de wegcondities en u waarschuwen bij extern gevaar, zoals Connected Safety en verkeersbordinformatie; interne respons, zoals nooddiensten (eCall), pechhulpdienst; en toestellen voor onderzoek bij een ongeval, zoals de Event Data Recorder (de 'zwarte doos' van het voertuig) en de datarecorder voor actieve veiligheid. Meer lezen.

 2. 2.

  Onderhoud en reparatie: verwerkingsactiviteiten met betrekking tot software-updates en functies voor het melden van fouten. Meer lezen.

 3. 3.

  Polestar Connect en Polestar-apps in het voertuig: verwerking van voertuiggegevens vereist voor het gebruik van voertuigfuncties op afstand die beschikbaar zijn in de Polestar-app en voor het activeren van Polestar-apps in het voertuig, zoals de Range-app, Performance-app en de Air Quality-app. Meer lezen.

 4. 4.

  Contact met u: verwerkingsactiviteiten die vereist zijn voor voertuiggerelateerde klantenservice. Meer lezen.

 5. 5.

  Ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten, producten en diensten: verwerkingsactiviteiten vereist voor onze voortdurende inzet met betrekking tot het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten, systemen, producten en diensten. Meer lezen.

 6. 6.

  Wettelijke verplichtingen en vrijwillige verbintenissen en, in geval van claims, geschillen, toezicht, enz., verwerkingsactiviteiten die vereist zijn voor uitstootrapporten, toezicht op bedreigingen van de cyberveiligheid, beheer van verplichtingen die wij hebben als fabrikant, zoals bij terugroepacties, reclamaties, garanties, en andere klachten, verzoeken van datasubjecten, schendingen en toezicht inzake persoonsgegevens, geschillen, boekhouding, gegevensoverdracht in geval van fusies en acquisities en het delen van persoonsgegevens met autoriteiten. Meer lezen.

3. Van wie verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk rechtstreeks uit uw voertuig, maar in sommige gevallen verzamelen wij ook persoonsgegevens uit andere bronnen, namelijk wanneer:  

 • er service aan uw voertuig wordt uitgevoerd: wij verzamelen informatie over de bij een servicelocatie van Polestar aan uw voertuig uitgevoerde service.

 • u contact hebt met onze klantenservice (zoals Customer Care; Customer Support): wij ontvangen informatie, zoals in geval van een verzoek om Roadside Assistance.

 • wij namens u een verzoek krijgen van een van de bij Polestar aangesloten partijen.

 • wij de geregistreerde eigenaar moeten controleren bij de autoriteiten (Driver and Vehicle Licensing Agency) bij terugroepacties: wij verzamelen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, verkregen van de autoriteit. 

 • wij een verzoek ontvangen in verband met verandering van eigenaarschap van de geregistreerde eigenaar van het voertuig: wij verzamelen het e-mailadres van de nieuwe geregistreerde eigenaar.

4. Het delen van van uw persoonsgegevens.

4.1 Hoe delen wij uw persoonsgegevens en met wie

Om onze producten en diensten te kunnen leveren en te voldoen aan wet- en regelgeving, moeten wij uw persoonsgegevens delen met anderen, waaronder andere bedrijven binnen de Polestar Group en externe partijen die ons ondersteunen bij de verschillende onderdelen van onze bedrijfsvoering en ons helpen onze producten en diensten te leveren. De ontvangers zijn ingedeeld in onderstaande categorieën.

 • Bij Polestar aangesloten partijen;

 • Dienstverleners van Polestar: wij zetten andere partijen in die ons helpen bij het leveren van onze Diensten (zoals IT-dienstverleners verantwoordelijk voor de instandhouding van de diensten en voor technische ondersteuning van onze IT-oplossingen; e-mail- en berichtendiensten; banken en betalingsdienstaanbieders; aanbieders van analysediensten). Zij hebben toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het namens ons uitvoeren van deze taken, en het is hen verboden de gegevens te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden;

 • Diensten van anderen: u kunt verbinding maken tussen uw voertuig en diensten van anderen, zoals leveranciers van in de auto geïntegreerde mobiele toepassingen en sociale media;

 • Autoriteiten: mogelijk moeten wij uw gegevens delen wanneer wij van mening zijn dat dit wettelijk vereist is ofwel ten behoeve van bescherming van de rechten en veiligheid van uzelf, van ons of van anderen. Af en toe krijgen wij verzoeken van wetshandhavingsinstanties (zoals politie, douaneautoriteiten) om diverse soorten gegevens aan te leveren in samenhang met auto's van Polestar;

 • Zakenpartners, zoals Volvo Car Corporation, werkplaatsen en servicelocaties, financierings- en leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, laadservice voor voertuigen, juridisch adviseurs/advocatenkantoren en marktonderzoeksbureaus, evenals;

 • aanbieders van socialemediaplatforms.

4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties worden uw persoonsgegevens echter overgebracht buiten de EU/EER, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens delen met een zakenrelatie of onderaannemer die buiten de EU/EER gevestigd is.

Wij geven persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Wij zorgen er te allen tijde voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau van toepassing is op uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG, ook wanneer de gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Europese Commissie besloten dat het VK een passend beschermingsniveau biedt (artikel 45 AVG). Met betrekking tot doorgifte aan de Verenigde Staten zijn wij met alle relevante derden EU-standaardmodelbepalingen aangegaan (artikel 46 AVG). Daarnaast nemen wij waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling (TLS) en pseudonimisering.

5. Uw rechten

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, wordt u verzocht dit webformulier in te vullen of op een andere manier contact met ons op te nemen. Mocht u bezwaren of klachten hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten, dan zullen wij zoveel mogelijk proberen om samen met u een oplossing te vinden. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waarin u woont, werkt of waar u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in Zweden de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit (IMY).

5.1 Recht op informatie en een afschrift van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken. In dat geval hebt u tevens het recht om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij dat doen. U hebt het recht om een afschrift te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Als u behoefte hebt aan specifieke informatie, kunt u dat in uw verzoek aangeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u geïnteresseerd bent in bepaalde informatie, zoals welke specifieke contactgegevens wij van u bezitten, of informatie met betrekking tot een bepaalde periode.

5.2 Recht op correctie, actualisering of aanvulling van onjuiste of verouderde persoonsgegevens

U hebt recht op correctie van uw persoonsgegevens indien de gegevens die wij van u bezitten onjuist zijn. U hebt ook het recht om onvolledige informatie aan te vullen met informatie die nodig is om de informatie volledig te maken.

Zodra wij uw persoonsgegevens hebben gecorrigeerd of aangevuld, brengen wij degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) op de hoogte van de wijziging, tenzij dit niet mogelijk of te lastig is. Als u ons daarom verzoekt, vertellen wij u uiteraard ook met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

Als u verzoekt om correctie van gegevens, hebt u tevens het recht om te vragen dat wij onze verwerking beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.

5.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen, namelijk wanneer:

 1. 1.

  de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld,

 2. 2.

  u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking (indien van toepassing),

 3. 3.

  de gegevens worden gebruikt voor direct marketing en u zich daarvoor afmeldt,

 4. 4.

  u zich verzet tegen gebruik dat is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en wij geen dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten,

 5. 5.

  de persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt, of

 6. 6.

  verwijdering is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als wij op uw verzoek persoonsgegevens verwijderen, brengen wij degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) daarvan op de hoogte, tenzij dit niet mogelijk of te lastig is. Als u ons daarom verzoekt, vertellen wij u tevens met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

5.4 Bezwaar maken tegen verwerking

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Indien u op deze grond bezwaar maakt, beoordelen wij op basis van uw situatie of ons belang bij het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belang bij het niet gebruiken van de persoonsgegevens voor dat doel. Als wij geen dringende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de uwe, staken wij het gebruik van de persoonsgegevens waartegen u bezwaar maakt, tenzij wij de gegevens nodig hebben voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik, hebt u tevens het recht ons te verzoeken het gebruik te beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen, en u af te melden voor direct marketing.

5.5 Recht op intrekking van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor een specifieke verwerking te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

Uw intrekking heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde verwerking.

5.6 Recht te verzoeken de verwerking te beperken

Beperking betekent dat de gegevens zodanig worden gemarkeerd dat ze alleen voor bepaalde beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Het recht op beperking is van toepassing:

 1. 1.

  wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist/onvolledig zijn en u om correctie hebt verzocht. In dat geval kunt u ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens juist zijn of niet.

 2. 2.

  als het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist.

 3. 3.

  wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uitoefenen of daarin verweer te voeren.

 4. 4.

  als u bezwaar hebt tegen het gebruik. In dat geval kunt u ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens juist zijn of niet.

Zelfs als u ons hebt verzocht het gebruik van uw gegevens te beperken, hebben wij het recht deze te gebruiken voor opslag, als wij uw toestemming hebben gekregen om ze te gebruiken, voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen of om iemands rechten te beschermen. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Wij laten het u weten wanneer de beperking eindigt.

Als wij ons gebruik van uw gegevens beperken, informeren wij ook degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing), tenzij dit onmogelijk of te lastig is. Als u ons daarom verzoekt, vertellen wij u tevens met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

5.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst met ons, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid").

6. Contactpersonen

Polestar Performance AB is het primaire aanspreekpunt voor betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen en de hoofdverantwoordelijke voor het verstrekken van informatie aan betrokkenen voor het gebruik van gegevens ten aanzien waarvan de verwerkingsverantwoordelijke deel uitmaakt van de Polestar Group. U hebt uiteraard het recht om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen ten aanzien van en tegen elke in deze verklaring genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

De identiteit en de contactgegevens van elke verwerkingsverantwoordelijke worden hieronder vermeld.

Polestar Performance AB, een rechtspersoon naar Zweeds recht, ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

Polestar Automotive Netherlands B.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, ondernemingsnummer 76386228, met adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland. Polestar Automotive Netherlands B.V. is - binnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid - algemeen verantwoordelijk voor marketing, verkoop en klantrelaties, alsmede voor marktspecifieke diensten binnen haar markt.

Polestar heeft voor de Polestar Group een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is via het onderstaande e-mail- of postadres:

-        E-mailadres: dpo@polestar.com

-        Postadres: Polestar Performance AB, t.a.v.: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Zweden

Prominate Ltd., een rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, registratienummer 07795532, met adres 21 Lombard Street, Londen, ECV3 9AH, Verenigd Koninkrijk.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen u in geval van wijzigingen informeren door plaatsing van een geactualiseerde privacyverklaring op onze website (met een toelichting van de updates). Als wij wezenlijke veranderingen in onze privacyverklaring doorvoeren sturen wij u een kennisgeving via e-mail. Bij vragen over de privacyverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.