Polestar hente - og leveretjeneste

1. Angivelse av partene samt omfang

1.1

Disse vilkårene og betingelsene (“Vilkårene”) gjelder for din («Kunden», «deg», «din») bruk av Tjenesten (som definert nedenfor), levert av Polestar Automotive Norway AS («Polestar», «vi», «vår»). Ved å benytte deg av Tjenesten, bekrefter du å ha lest og akseptert Vilkårene.

1.2

Vilkårene gjelder for hente- og leveretjeneste som inngår i forbindelse med kjøp av ny Polestar-bil. Vilkårene gjelder ikke hente- og leveretjeneste som Kunden betaler separat for.

1.3

Polestar forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene etter eget skjønn. Du oppfordres derfor til alltid å gjøre deg kjent med vilkårene før hvert nytt kjøp eller ny bruk av Tjenesten.

2. Oversikt over Tjenestene. Tilgjengelighet

2.1

Hente- og leveretjenesten er en tjeneste som leveres av Polestar gjennom en underleverandør og innebærer å hente kjøretøyet til et autorisert Polestar verksted (et «Verksted»), og levere det til deg etter arbeidet er gjennomført av Verkstedet («Tjenesten»). Tid og sted for henting og levering avtales med deg før utførelsen av Tjenesten.

Ved utførelse av Tjenesten blir Polestar-bilen vanligvis kjørt av en av våre eller en av våre underleverandørers sjåfører, dvs. ikke på lastebil.

2.2

Tjenestens tilgjengelighet er avhengig av vår underleverandørs lokale tilstedeværelse og kapasitet. Vi jobber kontinuerlig med å utvide vår geografiske dekning. For opplysninger om tilstedeværelse i ditt område, kan du kontakte Polestar Support.

3. Bestilling

3.1

Utførelse av Tjenesten bestilles i forbindelse med det aktuelle verkstedsbesøk Tjenesten skal leveres.

4. Kundens forpliktelser for å muliggjøre Tjenesten

4.1

Din oppfyllelse av dine forpliktelser vedrørende Polestar-bilens tilstand, tilgjengelighet og overlevering er avgjørende for å kunne utføre Tjenesten. Dersom du ikke oppfyller forpliktelsene nedenfor, har Polestar rett til å avslutte hente- og/eller leveringsforsøket og å belaste deg for kostnader for eventuelle ytterligere forsøk.

Polestar-bilens tilstand

Din Polestar-bil må være i en slik tilstand at Tjenesten kan utføres, herunder skal det være er trygt og lovlig å kjøre og ha tilstrekkelig rekkevidde til å kjøre den aktuelle strekning begge veier uten lading.

Tilgjengelighet

Polestar-bilen må være tilgjengelig på avtalt sted og tidspunkt for henting og avtalt sted for tilbakelevering må være tilgjengelig på leveringstidspunktet. Mulige tilgjengelighetskomplikasjoner er for eksempel, men ikke begrenset til, adkomst til garasjer eller gjennom porter.

Overlevering

Dersom utførelse av Tjenesten krever overlevering av nøkler, må du møte sjåføren innen tidsvinduene som ble avtalt ved bestilling av Tjenesten. For å begrense ventetiden for begge parter vil du motta varsler, enten som tekstmeldinger eller via Polestars app om hvor sjåføren er. Du må påse at du er innlogget og at varslinger er skrudd på. Din bruk av apper kan også være underlagt andre vilkår og betingelser, herunder om personvern og informasjonskapsler. Vennligst ta deg tid til å lese disse, ettersom disse inneholder viktige bestemmelser som gjelder for deg.

5. Avgifter og bøter

5.1

Du er ansvarlig for kjøretøyrelaterte avgifter knyttet til bruken av Polestar-bilen under utførelse av Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til veiavgifter/bompenger. Våre sjåfører tar alltid den beste ruten enten som foreslått av navigasjonssystemet eller i henhold til sjåførens vurdering ut fra kunnskap om trafikksituasjonen i området.

5.2

Du er ansvarlig for eventuelle bøter knyttet til Polestar-bilens tilstand (f.eks. dekkslitasje) eller utstyr.

5.3

Du er uten ansvar for eventuelle bøter knyttet til brudd på trafikkreglene under utførelse av Tjenesten.

6. Personvern

6.1

Ved bruk av Polestars tjenester aksepterer du vår Personvernerklæring. Følg lenken for å få tilgang til erklæringen: https://polestar.com/no/legal/privacy/privacy-policy/. Vennligst ta deg tid til å lese denne, ettersom den inneholder viktige bestemmelser som gjelder overfor deg.

7. Avbestilling og endring

7.1

Avbestilling eller endring av en bestilt Tjeneste må skje gjennom den samme bestillingskanalen som ble brukt når den opprinnelige Tjenesten ble bestilt.

Avbestilling må skje senest 24 timer før avtalt henting. For avbestilling etter fristen påløper et gebyr på 600 kroner, inkludert merverdiavgift.

7.2

Ved å akseptere Vilkårene, bekrefter du til at det ikke er mulig å avbestille en hente - eller leveringstjeneste som allerede er gjennomført, helt eller delvis.

7.3

Hvis avtalt tidspunkt for utførelse av Tjenesten må endres av oss, vil du bli kontaktet så snart som mulig for ny avtale.

8. Forsikring

8.1

Polestars underleverandør for utførelse av Tjenesten har en egen forsikring som løper så lenge underleverandøren er i besittelse av din Polestar-bil.

8.2

Du er ansvarlig for å fjerne personlige eiendeler fra Polestar-bilen før utførelse av Tjenesten. Polestar forsikrer ikke og er heller ikke ansvarlig for skade på, tap av eller tyveri av personlige eiendeler av noe slag som befinner seg i Polestar-bilen.

9. Ansvarsbegrensning

9.1

Polestar er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller skade av noen art som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med din bruk eller din manglende tilgang til bruk av Tjenesten (med mindre annet følger av ufravikelig lov), herunder, men ikke begrenset til manglende utførelse eller forsinket utførelse av Tjenesten.

9.2

Polestar er ikke ansvarlig for kostnader som oppstår ved normal drift av Polestar-bilen under utførelse av Tjenesten og som er utenfor Polestars kontroll, herunder, men ikke begrenset til normal slitasje og veihjelp i tilfelle feil ved Polestar-bilen.

10. Force Majeure

10.1

Ved force majeure- hendelser, herunder, men ikke begrenset til naturkatastrofer, krig, epidemier/pandemier eller myndighetsrestriksjoner, som er utenfor den forpliktedes kontroll og som den den forpliktede ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hindringen eller følgene av, skal ingen part måtte erstatte den annen parts tap, skader eller kostnader av noen art. Varsel om force majeure-hendelse skal gis uten ugrunnet opphold.

11. Lovvalg og klager

11.1

Vilkårene er underlagt norsk rett og eventuelle tvister mellom partene som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres av de alminnelige norske domstoler.

11.2

Hvis du ønsker å klage på Tjenestene, og du allerede har benyttet Polestars egen prosess for kundeklager på www.polestar.com/no/polestar-support/ men uten at tvisten er løst, har du rett til å sende inn klage via EU-kommisjonens plattform for «Løsning av tvister online». Følg lenken http://ec.europa.eu/odr for å få tilgang til plattformen.