Index

Polestar 2 - Privacyverklaring voor wagens

01.11.2023

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Polestar ('wij', 'we', 'ons', 'onze') gegevens verwerkt die door de wagen worden gegenereerd wanneer u een Polestar en bijbehorende verbonden diensten gebruikt die door Polestar en zijn partners worden geleverd.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn en u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met verschillende functies van de wagen, maar u vindt hier geen uitleg over de functies zelf. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding. Deze verklaring heeft voorrang in geval van tegenstrijdigheden tussen de verklaring en de gebruikershandleiding wat de verwerking van persoonsgegevens betreft. De omvang van de gegevensverwerkingsactiviteiten hangt af van de diensten waarmee uw wagen is uitgerust en van de diensten die u activeert. In deze verklaring wordt de breedst mogelijke omvang van de verwerking beschreven. Als uw wagen een ouder model is, of als een nieuw model niet is uitgerust met een bepaalde functie, zal er geen gegevensverwerking in verband met die functie plaatsvinden.

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op:

 • De levering van de internetdienst in uw wagen, die wordt geleverd door een mobiele netwerkoperator die onafhankelijk is van Polestar.

 • Door Polestar geleverde mobiele applicaties, zoals de Polestar-app.

 • Google Automotive Services: in de Polestar 2 is Google ingebouwd, wat betekent dat het infotainmentsysteem op het Android Automotive-besturingssysteem draait dat Google Automotive Services aanbiedt (bijv. Google-account, Google Maps, Google Assistent en Google Play Store). Het infotainmentsysteem biedt ook de mogelijkheid om in te loggen met een Google-account. In deze gevallen is Google de verwerkingsverantwoordelijke en is Polestar niet betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Verder is uw gebruik van de Google Automotive Services onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google en de Servicevoorwaarden van Google Maps.

 • Toepassingen en diensten van derden in de wagen: de functies die beschikbaar zijn in de Google Play Store worden aangeboden door onafhankelijke leveranciers, net zoals op een smartphone. Wanneer uw voertuig verbinding maakt met een toepassing van een derde, worden uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw voertuig overgedragen aan de derde partij die de toepassing levert om de verbinding en uw gebruik van de dienst van de derde partij mogelijk te maken. Raadpleeg voor meer informatie de eigen algemene voorwaarden en het privacybeleid van de dienstverleners.

 • Diensten van derden met toegevoegde waarde op basis van voertuiggegevens (zoals verzekeringen gebaseerd op het aantal kilometers).

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Overzicht

In deze paragraaf vindt u informatie over welke persoonsgegevens van u we verwerken, voor welke doeleinden, wat onze rechtsgrondslag voor de verwerking is, hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken en wie verantwoordelijk is voor elk verwerkingsdoel. We kunnen uw persoonsgegevens voor meerdere doelen tegelijk verwerken. De informatie over de verwerkingsactiviteiten is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

 1. 1.

  Verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement: voertuigfuncties die u informeren over de toestand op de wegen en u waarschuwen voor externe gevaren, zoals gekoppelde veiligheidsinformatie en informatie over verkeersborden; interne reacties, zoals hulpdiensten (eCall), pechhulp; en systemen voor ongevallenonderzoek, zoals de Event Data Recorder (de "zwarte doos" van het voertuig) en de Active Safety Data Recorder. Meer info.

 2. 2.

  Onderhoud en reparatie: verwerkingsactiviteiten met betrekking tot software-updates en foutrapportagefuncties. Meer info.

 3. 3.

  Polestar Connect en Polestar-apps in het voertuig: verwerking van voertuiggegevens die nodig zijn om op afstand bediende voertuigfuncties mogelijk te maken die beschikbaar zijn in de Polestar-app en om Polestar-apps in het voertuig te activeren, zoals de Actieradius-app, de Performance-app en de Luchtkwaliteit-app. Meer info.

 4. 4.

  Contacten met u: verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor klantenservice met betrekking tot het voertuig. Meer info.

 5. 5.

  Ontwikkeling van bedrijf, producten en diensten: verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf, onze systemen, producten en diensten. Meer info.

 6. 6.

  Wettelijke verplichtingen en vrijwillige verbintenissen en in het geval van claims, geschillen, toezicht enz., verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor emissierapportage, het monitoren van cyberdreigingen, het beheren van verplichtingen als productfabrikant zoals terugroepacties, reclamaties, garanties, intrekking van aankoop en andere klachten, verzoeken van betrokkenen, inbreuken en toezicht op persoonsgegevens, geschillen, boekhouding, overdracht van gegevens in het geval van een fusie of overname en het delen van persoonsgegevens met autoriteiten. Meer info.

3. Waar halen wij uw persoonsgegevens vandaan?

De persoonsgegevens die we verzamelen komen voornamelijk direct van uw voertuig, maar in sommige gevallen verzamelen we ook persoonsgegevens van andere bronnen, namelijk wanneer:

 • onderhoud wordt uitgevoerd aan uw voertuig: we verzamelen informatie over het onderhoud dat aan uw voertuig wordt uitgevoerd bij een Polestar service point.

 • u contact hebt met onze klantenservice (bijv. Customer Care; Customer Support): we ontvangen bijvoorbeeld informatie in het geval van een pechhulpverzoek.

 • we namens u een verzoek ontvangen van een van de gelieerde ondernemingen van Polestar.

 • we de geregistreerde eigenaar moeten opvragen bij de autoriteiten (dienst voor rij- en kentekenbewijzen) bij terugroepacties: we verzamelen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres via de autoriteit.

 • we een verzoek tot eigendomsoverdracht ontvangen van de geregistreerde eigenaar van het voertuig: we verzamelen het e-mailadres van de nieuwe eigenaar via de geregistreerde eigenaar.

4. Delen van uw persoonsgegevens

4.1 Hoe en met wie wij uw persoonsgegevens delen

Om onze producten en diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving moeten we uw persoonsgegevens delen met anderen, waaronder andere bedrijven binnen de Polestar Groep en derden die ons helpen bij verschillende onderdelen van ons bedrijf en om onze producten en diensten te leveren. De categorieën ontvangers staan hieronder vermeld.

 • Aan Polestar gelieerde ondernemingen;

 • Polestar-dienstverleners: we doen een beroep op anderen om ons te helpen onze Diensten te leveren (bijv. IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor operationeel onderhoud en technische ondersteuning van onze IT-oplossingen; mail- en berichtendiensten; banken en betalingsdienstverleners; aanbieders van analysediensten). Zij hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden;

 • Diensten van anderen: u kunt uw voertuig verbinden met diensten van anderen, zoals aanbieders van toepassingen in de wagen of mobiele toepassingen en sociale media;

 • Autoriteiten: het kan gebeuren dat we uw gegevens moeten delen indien we van oordeel zijn dat dit wettelijk vereist is of om de rechten en veiligheid van u, ons of anderen te helpen beschermen. Af en toe ontvangen we verzoeken van wetshandhavingsinstanties (bijv. politie, douane) om verschillende soorten gegevens te verstrekken met betrekking tot Polestar-wagens;

 • Zakenpartners, bijv. Volvo Car Corporation, werkplaatsen en servicepunten, financierings- en leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, oplaaddiensten voor voertuigen, juridisch adviseurs, reclamebureaus/-bedrijven en marktonderzoeksbedrijven, en;

 • Aanbieders van socialemediaplatforms.

4.2 Verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties worden uw persoonsgegevens echter buiten de EU/EER doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer wij uw informatie delen met een zakenpartner of onderaannemer die buiten de EU/EER opereert.  

Wij geven persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

Wij zorgen er altijd voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau geldt voor uw persoonsgegevens volgens de GDPR, ook wanneer de gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Commissie besloten dat het een passend beschermingsniveau waarborgt (artikel 45 van de GDPR), maar voor doorgifte naar de Verenigde Staten hebben wij EU-modelclausules met alle relevante derden (artikel 46 van de GDPR). Daarnaast nemen wij waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling (TLS) en pseudonimisering. 

5. Uw rechten

Hieronder vindt u een lijst van uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, vul dan dit webformulier in of neem op een andere manier contact met ons op . Als u bezwaren of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten en wij zullen proberen u te helpen. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit waar u woont, werkt of waarvan u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), en in Zweden is dat de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming (IMY). 

5.1 Recht op informatie en een kopie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als wij dat doen, hebt u ook het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij dat doen. Verder heeft u het recht om een kopie te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij over u hebben. 

Als u geïnteresseerd bent in specifieke informatie, kunt u dat in uw verzoek aangeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u geïnteresseerd bent in een bepaald type informatie, zoals welke specifieke contactgegevens wij van u hebben, of dat u informatie wilt uit een bepaalde periode. 

5.2 Recht op correctie, bijwerking of aanvulling van onjuiste of verouderde persoonsgegevens

Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren. U hebt ook het recht om onvolledige informatie aan te vullen met aanvullende informatie die nodig is om de informatie correct te maken. 

Zodra wij uw persoonsgegevens hebben gecorrigeerd of aangevuld, zullen wij degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) op de hoogte brengen van de bijwerking - als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op uw verzoek zullen wij u uiteraard ook vertellen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. 

Als u verzoekt om correctie van gegevens, hebt u ook het recht om te vragen dat wij onze verwerking beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.  

5.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, namelijk wanneer: 

 1. 1.

  de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, 

 2. 2.

  u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking (indien van toepassing), 

 3. 3.

  de gegevens worden gebruikt voor direct marketing en u zich daarvoor afmeldt, 

 4. 4.

  u zich verzet tegen gebruik dat is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en wij geen dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, 

 5. 5.

  de persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt, of 

 6. 6.

  verwijdering is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Als wij op uw verzoek persoonsgegevens verwijderen, zullen wij ook degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) op de hoogte brengen - als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op uw verzoek zullen wij u ook vertellen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. 

5.4 Bezwaar maken tegen ons gebruik

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik, zullen wij op basis van uw situatie beoordelen of ons belang bij het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belang bij het niet gebruiken van de persoonsgegevens voor dat doel. Als wij geen dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, zullen wij stoppen met het gebruik van de persoonsgegevens waartegen u bezwaar maakt - mits wij de gegevens niet hoeven te gebruiken om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik, hebt u ook het recht om te verzoeken dat wij ons gebruik beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.  

U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen en u af te melden voor direct marketing.  

5.5 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen

Uw herroeping heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde verwerking.  

5.6 Recht om beperking te vragen

Beperking betekent dat de gegevens zodanig worden gemarkeerd dat ze alleen voor bepaalde beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Het recht op beperking is van toepassing: 

 1. 1.

  wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist/onnauwkeurig zijn en u om correctie hebt verzocht. In dat geval kunt u ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens al dan niet correct zijn. 

 2. 2.

  als het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist. 

 3. 3.

  wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uitoefenen of verdedigen. 

 4. 4.

  als u bezwaar maakt tegen het gebruik. In dat geval kunt u ons verzoeken het gebruik te beperken terwijl wij onderzoeken of ons belang bij de verwerking van uw gegevens zwaarder weegt dan uw belangen. 

Zelfs als u ons heeft verzocht het gebruik van uw gegevens te beperken, hebben wij het recht deze te gebruiken voor opslag, als wij uw toestemming hebben gekregen om deze te gebruiken, om rechtsvorderingen te doen gelden of ons hiertegen te verdedigen of om iemands rechten te beschermen. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om redenen van zwaarwegend algemeen belang. 

Wij laten u weten wanneer de beperking afloopt. 

Als wij ons gebruik van uw gegevens beperken, informeren wij ook degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) - als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op uw verzoek zullen wij u ook vertellen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.  

5.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst tussen ons, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid"). 

6. Contacten

Polestar Performance AB is het primaire contactpunt voor betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen en de hoofdverantwoordelijke voor het verstrekken van informatie aan betrokkenen, voor het gebruik van gegevens waarbij de verwerkingsverantwoordelijke een onderneming is in de Polestar Groep. U bent uiteraard gerechtigd om uw rechten uit te oefenen onder de GDPR met betrekking tot en tegen elke in dit beleid genoemde verwerkingsverantwoordelijke. 

De identiteit en de contactgegevens van elke verwerkingsverantwoordelijke staan hieronder vermeld. 

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.  

Polestar Automotive Belgium BV is een Belgische rechtspersoon met ondernemingsnummer 0737.385.783 met adres GARE MARITIME, Picardstraat 11, bus 506, 1000 BRUSSEL, België. Polestar Automotive Belgium BV is - binnen het gezamenlijke zeggenschap - in het algemeen verantwoordelijk voor marketing, verkoop en klantenrelaties, alsmede voor marktspecifieke diensten in haar markt. 

Polestar heeft voor de Polestar Groep een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is via e-mail of per post, zoals hieronder uiteengezet: 

 • E-mailadres: dpo@polestar.com 

 • Postadres: Polestar Performance AB, Attentie: De functionaris voor gegevensbescherming, 405 31 Göteborg, Zweden 

Prominate Ltd. , een Britse rechtspersoon met registratienummer 07795532, met adres 21 Lombard Street, Londen, ECV3 9AH, Verenigd Koninkrijk. 

7. Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte privacyverklaring op onze website te plaatsen (inclusief uitleg over updates). Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in onze privacyverklaring, sturen we een kennisgeving per e-mail. We raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.